Våld i nära relationer

Då man talar om våld i nära relationer avses allt från psykiskt, fysiskt och sexuellt våld till hot om våld. Ofta tänker vi på mäns våld mot kvinnor, fast det kan även handla om föräldrars våld mot barn eller partner våld mot partner i samkönade förhållanden.

 

Kostnader för våld i nära relationer
I en ekonomisk analys som Socialstyrelsen gjort finns en ledtråd till kostnaderna för våld i nära relationer. Under rubriken ”Övrig vuxenvård, familjerätt och familjerådgivning” återfinns insatser till vuxna med sociala problem. Det handlar då om problem som inte är kopplade till eget missbruk eller beroende. I dessa insatser ingår stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor. År 2010 uppgick kostnaden för övriga insatser till vuxna till 1,6 miljarder kronor, varav 0,6 miljarder utgjorde kostnader för familjerätt och familjerådgivning.

Mörkertalen är förmodligen stora, varför man kan befara att vi här endast ser toppen på isberget.

 

Barn som upplevt upprepade trauman
Ofta lever barn under stor psykisk press då de upplever hot och våld i hemmet. Ofta har det dessutom förekommit under lång tid. De kan dessutom ha utsatts för upprepade trauman.

Barnets reaktion beror på flera faktorer som samverkar. Till dessa hör barnets ålder, dess omgivning och livssituation i övrigt. Barnet kan ha upplevt tidigare trauman.

Barn som lever med våld kan drabbas av problem med hälsan som astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk i olika svårighetsgrad beroende på barnet, dess tidigare livserfarenheter och ålder. Barnet kan drabbas av långvariga psykiska problem som

olika sorters ätstörningar, men även av depressivitet, ångest och självdestruktivitet. Då någon är drabbad av ätstörningar kan inspiration från http://www.matklubben.se/ möjligtvis bryta barriärerna och få barnet att känna lust till mat på ett hälsosamt sätt. En del barn blir aggressiva och utåtagerande andra hänger sig till destruktivt självskadebeteende.

Barnet kan ha svårigheter i sociala beteende som att umgås med andra och lida av koncentrationssvårigheter. Andra blir hyperaktiva som ett resultat av att de har en ständig beredskap i att snabbt upptäcka nya tecken på fara. Det är vad forskningen kring barn och våld visar.Våld i nära relationer 22

 

Brås studie
I Brottförebyggande rådets, Brås, studie kallad ”Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående” återfinns en beskrivning av hur både polis och socialtjänst ska genomföra strukturerade risk- och hotbedömningar. Dessa bedömningar görs för att utreda behovet av skydd för brottsoffret, både vad gäller vuxna och barn. Läs gärna mer om Brå och dess verksamhet relaterat till våld i nära relationer.